Tài nguyên dạy học

Điểm tin giáo dục

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Thời gian là vàng

  Website liên kết

  LK Sở GD - ĐT Kiên Giang

  Nhập điểm Smas online

  Lời hay ý đẹp

  Danh Ngôn về Nhà Giáo

  Truyện cười 4 phương

  Chào mừng quý vị đến với website của Bùi Trường Long

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Biểu mẫu Sổ TTND

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:34' 19-03-2013
  Dung lượng: 125.5 KB
  Số lượt tải: 347
  Số lượt thích: 0 người

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN HÒN ĐẤT
  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS GIỒNG KÈ

  SỔ

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CUẢ BAN THANH TRA NHÂN DÂN  THÁNG 8/2012


  CĐ GIÁO DỤC HUYỆN HÒN ĐẤT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
  CĐCS TRƯỜNG: THCS GIỒNG KÈ Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

  Số:...../QĐ-CĐ


  QUYẾT ĐỊNH
  V/v công nhận Ban thanh tra nhân dân
  ................................
  Căn cứ Điều 25 chương III Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28/7/2005 cuả Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều cuả Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động cuả Ban Thanh tra nhân dân.
  Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Thanh tra nhân dân đơn vị trường THCS Giồng Kè trong Hội nghị cán bộ viên chức ngày..........tháng.......năm.........
  Căn cứ vào kết quả cuộc họp các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó ban ngày..........tháng..............năm...............

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Nay công nhận Ban Thanh tra nhân dân và các chức danh khoá......nhiệm kỳ................(nhiệm kỳ 2 năm) gồm các đồng chí có tên sau đây:
  1/ Đ/c : Vũ Bá Hội Trưởng ban
  2/ Đ/c........................................................P.Ban
  3/ Đ/c .......................................................Thành viên
  Điều 2: Ban Thanh tra nhân dân tổ chức, hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định 99/NĐ-CP năm 2005 và dưới sự chỉ đạo cuả BCH Công đoàn cơ sở.
  Điều 3: Ban Thanh tra nhân dân, cán bộ, đoàn viên thuộc CĐCS: Trường THCS Giồng Kè có trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


  TM. BAN CHẤP HÀNH
  Nơi nhận: CHỦ TỊCH
  - Các uỷ viên BCHCĐCS
  - Các thành viên BTTND
  - Thủ trưởng đơn vị
  - Lưu


  CĐCS TRƯỜNG:....................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
  BAN TTND Độc lập – Tự do- Hạnh phúc  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CUẢ BAN TTND NHIỆM KỲ 2011- 2013

  Căn cứ vào Điều 25 chương III Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28/7/2005 cuả Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều cuả Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động cuả Ban Thanh tra nhân dân.
  Căn cứ vào kết quả Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 20....- 20........cuả trường ......................................................................, ngày......../......../...............
  Nhằm phát huy năng lực công tác và chất lượng hoạt động cuả Ban thanh tra nhân dân. Đáp ứng tình hình đổi mới trong công tác giám sát kiểm tra các hoạt động cuả đơn vị trường thật sự dân chủ khách quan quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức hàng năm. Nay Ban thanh tra nhân dân xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ: 20.........- 20..........như sau:

  CHƯƠNG I: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN:
  Ban Thanh tra nhân (BTTND) do Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học bầu ra nhiệm kỳ là 2 năm. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Công đoàn trường, đồng thời có trách nhiệm và quyền hạn :

  Điều 1: Trách nhiệm cuả BTTND
  Tổ chức gián sát kiểm tra các vụ việc được phản ánh về mọi mặt hoạt động về chuyên môn, về công đoàn; cuả tập thể và cá nhân cán bộ đoàn viên nhân viên trong đơn vị.
  Tổ chức thanh tra, xác minh (khi có quyết định cuả Thủ trưởng đơn vị) về khiếu nại tố cáo cuả tập thể, cá nhân... Tham gia cùng chính quyền các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề có liên quan đến cán bộ, đoàn viên lao động.
  Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra làm tốt công tác thanh tra, một cách công bằng, khách quan.

  Điều 2: Quyền hạn
  Được kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, với BCH CĐCS để đế nghị khen thưởng những người có thành tích phát hiện vi phạm, sử lý những hành vi tiêu cực.
  Được tham dự các các cuộc họp, hội nghị cuả Chính quyền, đoàn thể...có liên quan đến công tác TT.
  Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát,có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ...
  CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CUẢ BTTND:

  Điều 3: Nguyên tắc làm việc:
   
  Gửi ý kiến

  Sách Danh Ngôn

  ..:|:..Thông tin được xem và tải nhiều nhất..:|:..