Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:10' 01-09-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 433
Số lượt thích: 0 người
Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
TIẾT 6: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
Hình dạng và kích thước
của tế bào
Người ta đã cắt những lát thật mỏng của rễ, thân, lá trên một cây rồi đem quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại 1000 lần.
- Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ thân lá.
- Xem lại 3 hình một lần nữa. Hãy nhận xét hình dạng của tế bào thực vật.
Các cơ quan rễ, thân, lá của
Thực vật đều có cấu tạo từ tế bào.
Các tế bào có hình dạng khác nhau.
TIẾT 6: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước
của tế bào
Kích thước của 1 số tế bào thực vật
Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật ?
Các tế bào thực vật có kính thước khác nhau.
Vậy em hãy cho kết luận về hình dạng và kích thước của tế bào thực vật?
Các cơ quan của thực vật đều
được cấu tạo bằng tế bào.
Các tế bào thực vật có hình
dạng và kích thước khác nhau
TIẾT 6: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Các tế bào thực vật có hình dạng và kích thước khác nhau
2. Cấu tạo tế bào
Tất cả tế bào thực vật đều có cấu tạo cơ bản giống nhau.
Vách tế bào
Màng sinh chất.
Chất tế bào
Nhân
Không bào
Lục lạp
Vách tế bào bên cạnh.
Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.
Chất tế bào: là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (Chứa chất diệp lục ở thịt lá)..
Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Không bào : chứa chất dự trữ.
Kết hợp thông tin
SGK tr 24. Hãy nêu
các thành phần
cấu tạo của tế bào
thực vật ?
Kết hợp thông tin
SGK tr 24. Hãy nêu
chức năng các thành
phần cấu tạo của tế bào
thực vật ?
TIẾT 6: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
Hình dạng và kích
thước của tế bào
2. Cấu tạo tế bào
3. Mô
- Nhận xét về cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng một loại mô ?
* Cấu tạo, hình dạng tế bào của cùng một loại mô giống nhau.
- Các loại mô khác nhau có cấu tạo, hình dạng như thế nào ?
* Các loại mô có cấu tạo, hình dạng khác nhau ?
- Các loại mô thực vật có thực hiện cùng một chức năng hay không ?
* Mỗi loại mô thực hiện một chức năng nhất định.
Mô là gì ?
Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng riêng.
Mô là một nhóm tế
bào có hình dạng,
cấu tạo giống nhau
cùng thực hiện một
chức năng riêng.
Quan sát các loại mô ở hình bên và trả lời các câu hỏi sau:
TIẾT 6: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Hình dạng và kích thước của tế bào
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Các tế bào thực vật có hình dạng và kích thước khác nhau
2. Cấu tạo tế bào
Tất cả tế bào thực vật đều có cấu tạo cơ bản giống nhau.
Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.
Chất tế bào: là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở thịt lá)..
Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
Không bào : chứa chất dự trữ.
3. Mô
Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo
giống nhau cùng thực hiện một chức năng riêng.
CỦNG CỐ
1. Sắp xếp các ý ở cột A và cột B cho hợp lí.
1.
2.
3.
e.
a.
c.
4.
5.
6.
f.
b.
d.
Kết quả